• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS307
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; yoğun bakım ünitesinde hemşirelik bakımının verilebilmesi için, sistemlere yönelik hastalık süreçlerini, hastaya bütüncül yaklaşımı, yoğun bakım hemşiresinin yetki ve sorumluluklarını, yasal ve etik yaklaşımları, hasta ve çalışan güvenliğini, hasta ve ailesi ile iletişimi, kullanılan teknolojik olanakları öğrenerek kanıt temelli yaklaşımlar çerçevesinde uygun hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ciddi hastalıklar veya acil durumlara bağlı olarak organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu oluşan ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi olan bireylere verilen hemşirelik bakımına yönelik bilgi ve beceri kazandırır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödevi 18. Dönem ödevi 24. Video gösterimi 25. Kitap ve kaynak paylaşımı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 7. Ödev/rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yoğun bakım ile ilgili temel kavramları ve kritik bakım hemşiresinin görev yetki ve sorumluluklarını açıklar. 1,2,3,4,5,7,9 1,2,3, 11,12,18,24,25 1,2,7
Sistemlere yönelik yoğun bakım gerektiren durumları özetler. 1,2,4,5,7,9 1,2,3, 11,12,18,24,25 1,2,7
Yoğun bakım hastasında tanılama ve değerlendirme yaparak hemşirelik bakımını uygular. 1,2,3,4,8,9,10 1,2,3, 11,12,18,24,25 1,2,7
Yoğun bakım ünitesine ilişkin temel kavram ve ilkeleri tanımlar. 1,2,3,4,5,7,9,10 1,2,3, 11,12,18,24,25 1,2,7
Yoğun bakımda hasta ve çalışan güvenliği konularını ifade eder. 1,2,3,5,7,8,9,10 1,2,3, 11,12,18,24,25 1,2,7
Yoğun bakımda hasta ve ailesi ile terapötik iletişim yöntemlerini uygular. 1,2,3,4,9,10 1,2,3, 11,12,18,24,25 1,2,7
Multidisipliner yaklaşım sağlayarak diğer disiplinler ile iletişimi gerçekleştirir. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3, 11,12,18,24,25 1,2,7
Yoğun bakımda kullanılan teknolojik araç ve ekipmanı sıralar. 1,2,3,7,8,9,10 1,2,3, 11,12,18,24,25 1,2,7
Yoğun bakım ünitelerindeki riskleri ve komplikasyonları açıklar. 1,2,3,4,5,7,8,9 1,2,3, 11,12,18,24,25 1,2,7

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon haftası İlgili literatür
2 Yoğun Bakım Tanımı, Fiziki Ortam,

Yoğun Bakım Hemşiresinin Rol ve Görevleri

İlgili literatür
3 Yoğun Bakımda Etik ve Yasal Durumlar Kritik Bakımda Hasta Güvenliği-I

(Tıbbi Hata)

İlgili literatür
4 Yoğun Bakımda Hasta Güvenliği –II (Kimlik Doğrulama, Etkin İletişim, Düşme Riski) İlgili literatür
5 Yoğun Bakımda Hasta Güvenliği- III

(Kan ve Kan Bileşenlerinin Verilmesi, İlaç Güvenliği, Beslenme Riskinin Değerlendirilmesi, Deliryum ve Fiziksel Kısıtlama)

İlgili literatür
6 Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi İlgili literatür
7 Yoğun Bakımda Fizik Muayene İlgili literatür
8 Ara sınav  
9 Yoğun Bakımda Kapsamlı Hasta İzlemi İlgili literatür
10 Çoklu sistem sorunları ve bakımı: Şok ve Şokun yönetimi İlgili literatür
11 Çoklu sistem sorunları ve bakımı: Sepsis ve yönetimi, çoklu organ yetmezlikleri İlgili literatür
12 Yoğun Bakımda transplantasyon hastası ve hemşirelik bakımı

Proje ödev teslimi

İlgili literatür
13 Yoğun Bakımda özel hasta grupları: Çocuk ve Yaşlı hasta İlgili literatür
14 Yoğun Bakımda hasta ve ailesine psikososyal yaklaşım ve iletişim İlgili literatür
15 Yoğun Bakımda çalışan güvenliği

Dersin değerlendirilmesi

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 1. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybhd
 2. Enç N. “Yoğun Bakım Hemşireliği” Nobel Tıp Kitabevleri, 2021.
 3. Çelik M.G., Altan H.A. “Yoğun Bakım Hemşireliği El Kitabı” Güneş Tıp Kitapevi, 2019.
 4. Berger MM, “Critical Care Nutrition Therapy for Non-nutritionists” “Yoğun Bakım Hastalarında Nütrisyonel Tedavi” Çev.Ed:  Aygencel G, Akademisyen Kitabevi, 2019.
 5. Arbo J.E.  “Acil Kritik Bakımda Karar Verme- Kanıta Dayalı El Kitabı” Çev. Ed: Işıl Özkoçak Turan I., Ayhan Özhasenekler A., Akademisyen Kitapevi, 2018.
 6. Akyol. A.D “Yoğun Bakım Hemşireliği” İstanbul Tıp Kitapevi, 2017.
 7. Morton P. G., Fontaine D.K., Critical Care Nursing: A Holistic Approach 11th Edition. Wolters Kluwer, 2017.
 8. Simon E., “Critical Care Nursing Practice Guide-2nd edition”  Jaypee Medical Publishers, 2017.
 9. Karadakovan A., Eti Aslan F. “Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım” Akademisyen Kitabevi, 2017
 10. Eti Aslan F., Olgun N. “Yoğun Bakım – Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi”, Akademisyen Kitabevi, 2016
 11. Öztürk, H., Kahrıman, İ. “Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi” İstanbul Tıp Kitabevleri, 2016
 12. Enç N. “Sağlık Tanılaması ve Fizik Muayene” Nobel Tıp Kitapevleri, 2015
 13. Çelik S.” Erişkin Yoğun Bakım Hastalarında Temel Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı” Nobel Tıp Kitabevleri, 2014.
 14. Sezen A., Temiz G., Güngör M.D. “Yoğun Bakım Hemşireliği” Nobel Tıp Kitabevleri, 2014
Diğer Kaynaklar Dersi veren öğretim elemanı tarafından sağlanacak ders notları

DATABASE - CLINICAL KEY STUDENT FOUNDATION

DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Yeditepe Üniversitesi YULearn
Ödevler Dönem ödevi
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara değerlendirme (Ara sınav %60 + Ödev/rapor değerlendirme %40)

1

50

Final sınavı

1

50

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.         X  
2 Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.         X  
3 Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.         X  
4 Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.         X  
5 En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.       X    
6 Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.         X  
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.         X  
8 Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.       X    
9 Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.         X  
10 Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara sınav 1 2 2
Ödev/rapor değerlendirme 1 8 8
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü     87
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,48
Dersin AKTS Kredisi     3

 

Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler