• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Stratejik Planı

 

HEDEFLER STRATEJİLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ
A1. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ EĞİTİM – ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ
H1.1 Küresel bilim, sanat ve teknoloji dünyasında yeni yüzyılın gereksinmelerini karşılamaya yönelik çağdaş bir hemşirelik eğitim hizmeti sunmak.  

S1.1.1 Öğrencilerin program amaçları ve çıktılarına uygun ve zamanında mezun olabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması

 

PG1.1.1.1 Ders ortalamasının üzerindeki öğrenci oranı
PG1.1.1.2 Zorunlu Derslerin sınıf ve uygulama dışındaki iş yükü ve AKTS uyumu
PG1.1.1.3 Klinik rehber hemşire görüşleri (öğrencilerin program çıktılarına ulaşma durumu)
PG1.1.1.4 Klinik rehber hemşire görüşleri (son sınıf öğrencilerinin program çıktılarına ulaşma durumu)
PG1.1.1.5 Klinik rehber hemşire görüşleri (son sınıf öğrencilerinin eğitim amaçlarına ulaşma durumu)
PG1.1.1.6 Soruların zorluk oranı
PG1.1.1.7 Ders ortalamasının üzerindeki öğrenci oranı
PG1.1.1.8 Ders başarı oranı
PG1.1.1.9 Bölüm program çıktılarının ders çıktıları ile ilişki oranı
PG1.1.1.10 Uygulamalı derslerin başarı oranı
PG1.1.1.11 Öğrencilerin program çıktılarına yönelik geri bildirimleri
PG1.1.1.12 Mezunların program çıktılarına yönelik geri bildirimleri
PG1.1.1.13 Lisans eğitimi zamanında tamamlayan ve mezun olan öğrenci sayısı
PG1.1.1.14 Öğrencilerin eğitim programının yürütülmesinde görüşlerinin alınma durumundan memnuniyet düzeyi
PG1.1.1.15 Mezun durumundaki öğrencilerinin program amaçlarına ulaşma durumunun değerlendirilmesi
PG1.1.1.16 Öğrencilerden sağlık bakım hizmeti alan bireylerin öğrencilerin program çıktılarına ulaşma durumunun değerlendirilmesi
S1.1.2 Uygulama alanlarının ve laboratuvar alt yapısının iyileştirilmesinin sağlanması PG1.1.2.1 Uygulama karnesi beceri uygulama verileri
PG1.1.2.2 Ders bilgi paketi ve Ders İzlencesi uyum oranı
PG1.1.2.3 Öğretim elemanlarının üniversite alt yapısına yönelik geri bildirimleri
PG1.1.2.4 Öğrenci üniversite alt yapısına yönelik geri bildirimleri
S1.1.3 Kurum kalite kültürünün güçlendirilmesi PG1.1.3.1 Öğretim elemanlarının görev tanımının oluşturulması ve imzalanması
PG1.1.3.2 Akademik personel oryantasyon formunun doluluk oranı
PG1.1.3.3 Danışma kurul toplantı sayısı
PG1.1.3.4 Öğretim elemanlarının kurum kültürü ile ilgili görüşleri
PG1.1.3.5 Öğretim elemanlarının bölüm içi ve kurum içi iletişim ile ilgili görüşleri
PG1.1.3.6 Öğretim elemanlarının yönetsel süreçlere ve kararla katılım ile ilgili görüşleri
PG1.1.3.7 Öğretim elemanı memnuniyet oranı
PG1.1.3.8. Akademik performans değerlendirme formunun doluluk oranı
PG1.1.3.9. Komisyonlarda yer alan öğrenci sayısı
PG1.1.3.10. Öğretim elemanlarının eğitim akreditasyonu ile ilgili katıldığı toplantı/eğitim sayısı
S1.1.4 Sürekli gelişim, yenilikler ve kriz durumlarına adapte olan, öğrenme sistemleri ve aktif öğrenme yöntemlerinin uygulandığı güvenli öğrenme ortamının oluşturulması PG1.1.4.1 Aktif öğrenme yöntemi uygulayan ders sayısı
PG1.1.4.2 Derse davet edilen uzman sayısı
PG1.1.4.3 Eğitici eğitimi alma oranı
PG1.1.4.4 Öğretim elemanlarının öğretim süreçlerine (yüz yüze ve uzaktan) ilişkin görüşleri
PG1.1.4.5 İşyeri hekimine bildirilen iş kazası sayısı
PG1.1.4.6 Öğretim elemanlarının hedef belirlemeye yönelik görüşlerinin alınması
PG1.1.4.7 Öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri
PG1.1.4.8. Teknoloji temelli öğretim yöntemini kullanan ders sayısı
PG1.1.4.9. Hemşirelik bölümü kapsamında yapılan vaka tartışma etkinliği sayısı
S1.1.5 Uluslararası değişim programının çeşitliliğinin arttırılması PG1.1.5.1 İşbirliği yapılan ERASMUS sayısı
PG1.1.5.2 Değişim programından yararlanan öğrenci sayısı
H1.2 Ulusal ve uluslararası sağlık ve temel kültür bilgilerine sahip sağlam karakterli bireyler yetiştirmek  

S1.2.1 Kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin desteklenmesi

 

PG1.2.1.1 Öğrencilerin katıldığı sosyal sorumluluk proje sayısı
PG1.2.1.2 Öğrencilerin katıldığı kültürel etkinlik sayısı
PG1.2.1.3 Öğrenci Kulüp üyelik durumu
H1.3 Öğrencilerin çağdaş teknolojiye hâkim, araştırmacı, çözümleyici, yenilikçi ve yaratıcı yeteneklerle donatılmış, kendilerini çok yönlü geliştirmelerine, ruhsal ve bedensel bakımdan sağlıklı olmalarına ve öz-benliklerini güçlendirmelerine olanak sağlamak. S1.3.1 Yurtiçi/Yurtdışı kongre, sempozyum ve çalıştaylarda öğrencilerin desteklenmesi PG1.3.1.1 Öğrencilerin katıldığı kongre sempozyum/ çalıştay sayısı
S1.3.2 Spor faaliyetlerine katılımın desteklenmesi PG1.3.2.1 Öğrencilerin üniversitenin spor faaliyetlerine katılım sayısı

                

S1.3.3 Yönderlik ve kariyer planlama sisteminin güçlendirilmesi PG1.3.3.1 Akran Danışmanlık sistemi değerlendirme anketi
PG1.3.3.2 Öğretim elemanlarının danışan öğrencileri ile yaptığı görüşme oranı
PG1.3.3.3 Oryantasyon programına katılan öğrenci sayısı
PG1.3.3.4 Oryantasyon programına katılan öğrencilerin memnuniyet durumu
PG1.3.3.5 Danışmanlık yapılan öğrencilerde PDR bölümüne gönderilen öğrenci sayısı
PG1.3.3.6 Öğrencilerin akademik danışmanları hakkındaki görüşleri
A2. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN NİCELİK VE NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI
H2.1. Araştırma faaliyetlerini, yaratıcı düşünceyi ve öğrencilerinin bilimsel faaliyetlerini desteklemek. S2.1.1 Ulusal ve Uluslararası proje, yayın sayısının artırılması

 

PG2.1.1.1 Öğretim elemanlarının ulusal-uluslararası toplantıya katılımının desteklenme oranı
PG2.1.1.2 Bilimsel toplantılara katılan öğretim elemanlarının ekonomik açıdan desteklenme durumu
PG2.1.1.3 Öğretim elemanlarının araştırma süreçleri ile ilgili görüşleri
PG2.1.2.1 Makalede yazar olarak adı geçen öğrenci sayısı
S2.1.2 Ulusal ve Uluslararası sempozyum/kongre/çalıştay etkinliklerinin artırılması

 

PG2.1.2.1 Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı
PG2.1.2.2 Öğretim elemanı başına düşen atıf sayısı
PG2.1.2.3 Ulusal/uluslararası kitaplarda editörlük/bölüm yazarlığı
S2.1.3. Öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası araştırmalara yönelik desteklerinin arttırılması PG2.1.3.1 Bölümde düzenlenen ulusal/uluslararası toplantı sayısı

 

H2.2. Diğer yükseköğretim kurumları, özel ve kamu kurumlarıyla eğitim ve araştırma konularında ortak projeler üretmek. S2.2.1. Diğer kuruluşlarla iş birliği ile proje ve patent sayısının arttırılması PG2.2.1.1 Öğrencilerin katıldığı araştırma proje sayısı
S2.2.2. Mezunlar ile iletişimin arttırılması PG2.2.2.1 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde yurt içi ve dışı bilimsel etkinliklere katılım oranı
PG2.2.2.2 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde yurt içi ve dışı mesleki örgüt üyeliği oranı
PG2.2.2.3 Mezuniyetini izleyen ilk 5 yıl içerisinde sertifika programına devam eden hemşire oranı
PG2.2.2.4 Lisansüstü eğitimi tamamlamış/ sürdüren mezun oranı
PG2.2.2.5 Geri bildirim alınan mezun sayısı
PG2.2.3.1 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde akademik pozisyonda istihdam edilen mezun oranı
PG2.2.3.3 Mezuniyetini izleyen ilk 5 yıl içerisinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilen mezun oranı
PG2.2.3.4 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde bilimsel çalışma oranı
PG2.2.3.5 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde 1. Basamak sağlık hizmetinde istihdam edilme oranı
PG2.2.3.6 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde 2. Basamak sağlık hizmetinde istihdam edilme oranı
PG2.2.3.7 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde 3. Basamak sağlık hizmetinde istihdam edilme oranı
PG2.2.3.8 Mezuniyetini izleyen ilk 5 yıl içerisinde yurtdışında istihdam edilme oranı
PG2.2.3.9 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde kamu veya özel sağlık kuruluşları içinde istihdam edilen oranı
H2.3. Ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve toplumun bilgi, beceri ve sağlığın gelişmesine katkıda bulunmak S2.3.1. Kamu kurum/kuruluşları ve STK ile yapılan proje ve etkinliklerin arttırılması

 

PG2.3.1.1 Sektörle yapılan iş birliği sayısı
PG2.3.1.2 Sektörle birlikte başvurulan proje sayısı
PG2.3.1.3 Sektörle birlikte yapılan etkinlik sayısı
PG2.3.1.4 STK ile birlikte yapılan işbirliği sayısı
A3. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNÜN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINMASININ SAĞLANMASI
H3.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde hemşirelik eğitimi hizmeti sağlanmasına, bilimin ve sağlığın gelişmesine katkıda bulunmak. S3.1.1. Uluslararası iletişim gücü, lisansüstü eğitim ve iş olanaklarının arttırılmasının sağlanması PG3.1.1.1 Mezuniyetlerini izleyen ilk 1 yıl içerisinde yurtiçi/yurt dışı istihdam edilen mezun oranı
PG3.1.1.3 İşveren memnuniyet oranı
PG3.1.1.4 İşveren tarafından mezunların tercih edilme oranı
S3.1.2. Sağlık turizmi alanında iş istihdamının sağlanması  PG3.2.1.1 Mezuniyetini izleyen ilk 2 yıl içerisinde yurt dışı hasta bakımı verilen kurumlarda istihdam edilen mezun oranı
S3.1.3. Uluslararası bilimsel faaliyetlerde aktif katılım olanağının sağlanması PG3.3.1.1 Kongrelere bildiri ile katılan öğrenci sayısı
S3.1.4 Öğrencilerin ve mezunların yenilikçi ve girişimci yaklaşım kazanmalarının sağlanması PG3.4.1.1 Mezuniyetini izleyen ilk 5 yıl içerisinde çalıştığı alana yönelik yenilik yapan mezun oranı