• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS305
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, yaşlanma süreci ve bu süreçte oluşan biyolojik, psikolojik ve sosyal değişiklikler ve hemşirelik bakımına yansımaları konusunda gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Yaşlılık ve yaşlanma süreci, yaşlılık ve sağlık problemleri, Yaşlı bakımında fizyolojik ve psikososyal sağlığı geliştirme, Yaşlılarda ilaç yönetim ilkelerini, ilaç uygulamasının önemini ve etkileri, ülkemizde yaşlı bireylere sunulan sağlık ve sosyal hizmetler, yaşlılarda klinik ve evde bakım

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Yaşlı ve yaşlılıkla ilgili temel kavramları ve ülkemizdeki yaşlıların sağlık göstergelerini bilir

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,6,13,17

1,2,3,5,6,13,17

Yaşlı bakım merkezlerinde ve diğer alanlarda hemşirelerin görev ve sorumluluklarını açıklar

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,6,13,17

1,2,3,5,6,13,17

Yaşlı bireyin sağlık sorunları / ihtiyaçları ve sağlık tanılamasında kullanılan yöntemleri uygular

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,6,13,17

1,2,3,5,6,13,17

Yaşlı bakımında fizyolojik ve psikososyal sağlığı geliştirme ilkelerini kullanır.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,6,13,17

1,2,3,5,6,13,17

Yaşlılarda ilaç yönetim ilkelerini, ilaç uygulamasının önemini ve etkilerini değerlendirir.

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,13

1,2,7,15

Yaşlının bakım veren kurum ve  / kuruluşları hakkında bilgi sahibi olur.

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,13

1,2,7,15

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Türkiye’deki yaşlı bireylerin demografik özellikleri

İlgili literatür

2

Yaşlanma sürecindeki normal değişiklikler

İlgili literatür

3

Yaşlanma Teorileri,

 • Biyolojik yaşlanma teorisi/hemşirelik bakımına etkisi
 • Sosyolojik yaşlanma teorisi/hemşirelik bakımına etkisi
 • Psikolojik yaşlanma teorisi/hemşirelik bakımına etkisi
 • Yaş ile ilişkili fizyolojik
 • Yaş ile ilişkili psikolojik ve psiko-sosyal değişiklikler

İlgili literatür

4

 Geriatri hemşireliğine giriş

 • Geriatri hemşireliğine genel bir bakış
 • Geriatri hemşireliğine uygulama alanları

İlgili literatür

5

Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme

İlgili literatür

6

Yaşlıların bazı temel ihtiyaçları

 • Yaşlı bireylerde beslenme ve hidrasyon

İlgili literatür

7

Yaşlı bireylerde uyku ve dinlenme

İlgili literatür

8

 Yaşlı bireylerde mental sağlık durumu

İlgili literatür

9

Ara sınav

İlgili literatür

10

Yaşlılarda Düşmelerin önlenmesi ve güvenli çevre 

İlgili literatür

11

Yaygın görülen Geriatrik Sendromların önlenmesi ve yönetimi

 • Üriner ve Fekal İnkontinans

İlgili literatür

12

Yaygın görülen Geriatrik Sendromların önlenmesi ve yönetimi

 • Çoklu ilaç kullanımı

İlgili literatür

13

Yaşlı bakımında ihmal ve istismar

Yaşlı bakımının etik yönlerinin değerlendirilmesi

İlgili literatür

14

Ülkemizde yaşlı bireylere sunulan sağlık ve sosyal hizmetler

Yaşlılarda kurumda bakımının yönetimi

Yaşlı bireye evde bakım

İlgili literatür

15

Ders değerlendirme

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Arıoğul S, Cankurtaran MG, Yavuz BB:Geriatri ve Gerontoloji. MN Medical and Nobel, Ankara, 2006.

Aslan D., Kutsal Yeşim. Güncel Geriatri El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2017.

Birinci Basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimler için yaşlı sağlığı tanı ve tedavi rehberi 2010, Editörler:Y.Gökçe Kutsal, K.Biberoğlu, T.Atlı, D.Aslan, T.c.SB TSH Genel Müd.yayınları.

Eliopoulos C. Gerontological Nursing Sixth Edition. Lippincott Willams&Wilkins. 2005

Eti Aslan F. Sağlığın Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2017.

Fındık Ü., Erol Ö. Geriatrik hasta ve Hemşirelik Bakımı, Nobel Kitabevi, İstanbul, 2010.

Hoffmann Wold G : Basic Geriatric Nursing. 5Th Ed.Elselvier Mosby, St. Louis, 2012.

Işık A.T., Soysal P. Geriatri Pratiğinde Ölçekler, İstanbul Tıp Kitabevi, 2016.

Kaptan G. Geriatriye Çok Yönlü Bakış. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2016.

Karadakovan A. Yaşlı Bakım Hemşireliği. Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2015.

Karadakovan A. Yaşlı Sağlığı ve Bakımı.Akademisyen Kitabevi, İstanbul, 2014.

Kim SW, Kim BY, Han JJ, Hwang JH, Jung K, Kim M,  Kim SW. Major Factors Affecting Severity of Obstructive Sleep Apnea. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Mar; 67(Suppl 1): 114–118.

Meiner Se, Lueckenotte AG: Gerontolojik Nursing.6th Ed. Lipincott Williams and Wilkins, 2006.

Miller CA: Nursing for Wellness in Older Adults.5th Ed.Walter Kluwer, 2009.

Yang MC, Lin CY, Lan CC, Huang CY,  Huang YC,  Lim CS, Liu Y, Wu YK. Factors Affecting CPAP Acceptance in Elderly Patients With Obstructive Sleep Apnea in Taiwan. Respiratory Care September 2013, 58 (9) 1504-1513; DOI: https://doi.org/10.4187/respcare.02176.

Türk Geriatri Derneği

Diğer Kaynaklar

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hekimler İçin Yaşlı Sağlığı  Tanı ve Tedavi Rehberi 2010. Editör; Yeşim Gökçe Kutsal, Kutay Biberoğlu, Teslime Atlı, Dilek Aslan. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Türk Geriatri Dergisi

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

İlgili literatür, veri tabanları

Ödevler

Vaka raporları

Sınavlar

Ara sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

30

Klinik uygulama Sınavı

1

15

Raporlar

1

15

Final

1

40

Toplam

 5

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.

     

 

X

 

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

     

 

X

 

3

Güvenli, maaliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.

     

 

X

 

4

Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir,  ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

     

X

   

5

Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

     

X

   

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabililir , en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma,  anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.

     

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi-yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

     

X

   

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

   

X

     

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır.

   

X

     

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

     

X

   
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

2

4

8

Uygulama sınavı

1

4

4

Raporlar

1

15

15

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

119

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5