• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS409
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders öğrencilere bilimsel araştırma bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bilimsel araştırma süreci, araştırma konusunun belirlenmesi, literatürün taranması, literatürün kritik okunması, araştırma önerisinin hazırlanması, giriş bölümünün oluşturulması ve yazımı, yöntem bölümünün oluşturulması ve yazımı, genel bilgiler bölümünün yazılması, araştırmanın ön uygulamasının yapılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilimsel araştırma sürecini açıklayabilir.

1-10

1,2,3,14,18

1,10,14

Grup olarak araştırma önerisi hazırlayabilir.

1-10

1,2,3,14,18

1,10,14

Araştırmanın giriş, genel bilgiler ve yöntem bölümünü yazılı hazırlayabilir.

1-10

1,2,3,14,18

1,10,14

Araştırmanın ön uygulamasını yapabilir.

1-10

1,2,3,14,18

1,10,14

 

Dersin Akışı

 DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin ve programın tanıtılması (T)

Makale inceleme ve akademik okuma (T)

İlgili literatür

2

Bilimsel araştırmaya giriş (T)

Öğrenciler tarafından araştırma gruplarının oluşturulması (T)

İlgili literatür

3

Niceliksel araştırma yöntemleri (T)

Araştırma konusu ile ilgili literatür tarama

İlgili literatür

4

Literatürün  okunması

İlgili literatür

5

Literatürün  okunması

Niteliksel araştırmalar (T)

İlgili literatür

6

Araştırma sorusu ve hipotezleri (T)

Evren ve örneklem seçimi (T)

Literatürün  okunması

İlgili literatür

7

Veri toplama yöntemleri ve araçları (T)

Verilerin analizi (T)

Literatürün  okunması

İlgili literatür

8

Ara sınav

Araştırma genel bilgiler bölümünün taslağının yazılması

İlgili literatür

9

Araştırma genel bilgiler bölümünün taslağının yazılması

İlgili literatür

10

Araştırmanın yöntem bölümünün  yazılması

İlgili literatür

11

Araştırma önerisinin hazırlanması (T)

İlgili literatür

12

Araştırma soru ve hipotezlerinin oluşturulması (T)

İlgili literatür

13

Araştırmanın genel bilgiler ve yöntem bölümünün teslim edilmesi

İlgili literatür

14

Ön uygulama 

 

15

Ders değerlendirme

 
 

Kaynaklar

 KAYNAKLAR

Ders Notu

Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N (2018 )Hemşirelikte Araştırma,3.baskı,Nobel tıp kitabevleri, 2018,İstanbul.

Jolley J (2014) Hemşirelik ve Sağlık profesyonelleri için araştırma ve kanıta dayalı Uygulamaya Giriş, çev.editörü S.Ayaz, 2.basım, Nobel Akademik Eğitim danışmanlık, Ankara.

Polit DF, Beck CT. (2008). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 8th Ed. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia.

Cryer P. (2006). The Research Student’s Guide to Success. 3rd Ed. Mc Graw-Hill/Open UniversityPress, Maidenhead.

Aksayan S ve ark. (2002). Hemşirelikte araştırma: İlke, süreç ve yöntemler. Ed:Erefe İ. Odak Ofset, Ankara.

Burns N, Grove SK. (2003). Understanding Nursing Research: Building an Evidence Based Practice. 3rd ed., WB Saunders. Philadelphia.

Diğer Kaynaklar

Sağlıkla ilgili Veri tabanları, Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası süreli yayınlar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

İlgili literatür

Ödevler

Dönem ödevi  (araştırma önerisi ve giriş)

Sınavlar

Ara sınav, Dönem ödevi değerlendirme, performans değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Araştırma Planlama

1

20

Süreç değerlendirme

1

30

Ödev değerlendirme

1

50

Toplam

 3

100

Ödev değerlendirmenin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

     

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

     

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

     

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

     

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

     

X

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

     

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

     

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

     

 

X

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

     

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

     

 

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara sınav

1

1

1

Süreç değerlendirme

1

15

15

Ödev değerlendirme

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

121

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5