• Türkçe
  • English

Amaç 1. Çağdaş eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi

Amaç 2. Araştırma faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması

Amaç 3. Üniversitenin uluslararası düzeyde tanınmasının sağlanması

Amaç 4. Yönetim faaliyetlerinin güncel, etkin ve sürdürülebilir kılınmasının sağlanması

 

2020-2021 Akademik Yılı Stratejik Amaçlara Yönelik Faaliyetler

Amaç 1 doğrultusundaki faaliyetler:

-  SABAK akreditasyonu için yeniden başvuru yapılması   

- Diğer fakültelerle ortak doktora programlarının açılması için YÖK başvurusunun yapılması

- Öğrencilerimiz Ataşehir Belediyesi ile üniversitemiz iş birliği ile yürütülen COVİD-19 ve Beslenme sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmiştir.

 

Amaç 2 doğrultusundaki faaliyetler:

- Öğretim elemanlarımızın araştırma faaliyetlerinin, proje, yayın ve atıf sayıları artmıştır.

- Bölüm akademik kadrosundan bir Dr. Öğr. Üyesi Doçentlik kadrosuna, bir Öğretim Görevlisi Dr. Öğr. Üyeliği kadrosuna yükselmiş, bir Dr. Öğr. Üyesi doçentlik başvurusunu yapmıştır.

 

Amaç 3 doğrultusundaki faaliyetler:

- Öğretim elemanlarımızın uluslararası yayınları basılmıştır.

 

Amaç 4 doğrultusundaki faaliyetler:

- Pandemi koşullarında uzaktan eğitime yönelik iç paydaş geri bildirimleri alınmıştır.

- Öğrenci memnuniyeti artmıştır.

- İşveren memnuniyeti artmıştır.

- Çalışan memnuniyetinin arttırılması için üniversitemizde geleneksel yıllık akademisyen ödülleri çevirim içi devam etmiştir.

- Paydaş toplantıları yıllık olarak düzenli yapılmaya devam etmektedir.

- Lisans programlarımızın kontenjan doluluğu korunmaktadır.

 

2019-2020 Akademik Yılı Stratejik Amaçlara Yönelik Faaliyetler

Amaç 1 doğrultusundaki faaliyetler:

- Programın SABAK tarafından akredite edilmesi  

- Laboratuvarların, öğrenci sayısı karşısında yetersiz kalan fiziksel alanlarının genişletilmesi ve donanımlarının yenilenmesi

- Diğer fakültelerle ortak doktora programlarının açılması için görüşmelerin başlaması

- Derslerin içeriklerinde “öğrenim çıktıları” gibi standartlara daha fazla önem verilmesi

- Seçmeli derslerin toplam derslere olan oranının arttırılması

 

Amaç 2 doğrultusundaki faaliyetler:

- Öğretim elemanlarımızın araştırma faaliyetlerinin, proje, yayın ve atıf sayıları artmıştır.

 

Amaç 3 doğrultusundaki faaliyetler:

- Web sayfamızın yeniden düzenlenmiştir.

- Öğretim elemanlarımızın uluslararası yayınları basılmıştır

 

Amaç 4 doğrultusundaki faaliyetler:

- Çalışan memnuniyetinin arttırılması için üniversitemizde geleneksel yıllık akademisyen ödülleri devam etmiştir.

- Öğretim elemanlarının kullandığı ofislerin sayısı arttırılmıştır.  

- Paydaş toplantıları yıllık olarak düzenli yapılmaktadır.

- Lisans programlarımızın kontenjan doluluğu korunmaktadır.

- Yüksek lisans programlarımıza olan ilginin korunması

- Mezun izlemleri daha sistematik bir hale gelmiştir

 

2018-2019 Akademik Yılı Stratejik Amaçlara Yönelik Faaliyetler

Amaç 1 doğrultusundaki faaliyetler:

- Pişirme teknikleri laboratuvarı, antropometri laboratuvarı gibi uygulama alanları yeniden düzenlenerek 3 kat daha fazla alana, cihaza ve ergonomik düzene kavuşturulmuştur.

- İletişim ve bilgi teknolojilerinin eğitim öğretim ortamlarına adapte edilmesi amacıyla bölüm öğretim üyesi ofislerinin bulunduğu katlara öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar destekli çalışma alanları yapılması planlanmıştır. Yeni dönemde kullanıma açılacaktır.

- Henüz yeni bir fakülte olmamıza karşın farklı üniversitelerin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında lisans ve/veya yüksek lisans mezunlarımız görev yapmaya başlamıştır.

- 21. yüzyılın yetkinliklerini mezunlarımıza kazandırmak ve klasik meslek bilgileri dışında kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamak amacıyla seçmeli ders sayısı bu yıl uygulamaya alınacak olan yeni müfredatla arttırılarak %24,7’ye çıkarılmıştır.

- 200 yataklı Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi’nin açılması ile öğrencilerimizin öz kaynaklarımızı kullanarak uygulama yapabilecekleri mekân sayısı arttırılmıştır.

- Lisans öğrencilerinin normal öğretim süresinde mezun olmaları için etkili ve aktif danışmanlık çalışmalarının yapılması ile şimdiye kadarki 470 mezunumuzdan sadece %4’ü (19 mezun) normal sürenin üzerinde mezun olmuştur. Bunların bir kısmı da çift anadal ve yan dal yapan öğrencilerdir.

- Bölümümüz hazırlık sınıfı öğrencileri ile yapılan ilk oryantasyon toplantısından başlamak üzere, danışmanlık görüşmelerini de içeren her fırsatta öğrencilerimizin ekip çalışması, karşılıklı saygı, farklı fikirlere tolerans, organizasyon yeteneğinin arttırılması gibi mesleklerini uygularken yetkinliklerini arttıracak her türlü öğrenci kulübü (SANİTAS başta olmak üzere), konferans, etkinlik, kariyer günleri gibi tüm etkinliklere katılımları desteklenmektedir.

- Bunun bir göstergesi olarak SANİTAS Kulübü tarafından etkinlikler düzenlenmiş, kulübün 6 dönem başkanlığını, 2 dönem başkan yardımcılığını Bölüm öğrencilerimiz yapmıştır.

- Öğrencilerimizin İngilizce dışında ikinci yabancı dil dersi almaları teşvik edilmektedir. İngilizce dışında ek yabancı dil dersi alan öğrencilerimizin oranı 1009 ders/770 öğrenci şeklindedir.

- Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak sporun fizyolojik, biyokimyasal açıdan etkileri derslerde de ayrıntıları ile anlatılarak öğrencilerimizin Üniversitemizde spor yapmaları teşvik edilmekte, aktif sporcu olarak başlayanların mevcut durumlarını sürdürmeleri için Kültür ve Spor Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde kolaylıklar sağlanmaktadır.

- Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ve kültürel aktivitelerin hem katılımcısı hem düzenleyicisi olmaları için öğrencilerimiz desteklenmektedir.

- Ayrıca öğrencilerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile özel ve kamuya ait farklı okullarda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmiştir.

 

Amaç 2 doğrultusundaki faaliyetler:

- Yeni akademisyenlerimiz ve araştırma görevlilerimiz özellikle önceki dönemlerde deneysel çalışmalarda bulunmuş kişilerden seçilmektedir.

- Araştırma görevlisi sayımızın son yıldaki artışındaki en önemli amaç deneysel araştırma kapasitemizin attırılmasıdır.

- Mesleği ile ilgili aktif olarak çalışan mezunlarımıza bölümümüz stajyer öğrencileri yönlendirilmekte, yönlendirilen stajyer sayısı yıllar içinde artmaktadır.

- Mezunlarla kahvaltı, iftar yemeği gibi sosyal etkinliklerle iletişimimiz arttırılmakta ve çalıştıkları kurumlarla ortak çalışma yapma olanakları araştırılmaktadır.

 

Amaç 3 doğrultusundaki faaliyetler:

- Uluslararası Ofis liderliğinde uluslararası öğrenci sayısı arttırılması ve yabancı öğrencilerin klinik çalışmalara geçtiğinde Türkçe konuşma gerekliliğini karşılaması açısından düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda yabancı öğrenciler için Türkçe derslerinin (AFYA 101, AFYA 102, AFYA 201, AFYA 202) 3. sınıf sonuna kadar başarı ile tamamlanması şartı Üniversite Senatosu’ndan onaylanmıştır.

- Erasmus+/Exchange gibi değişim programlarından yararlanan öğrencilerimizin yanı sıra, mezunlarımız yurt dışındaki köklü üniversitelerde (McGill University, Münich Technical University, vd.) lisansüstü eğitim için kabul almışlardır.

 

Amaç 4 doğrultusundaki faaliyetler:

- 2019 yılında iki öğretim görevlisi bölümümüze kazandırılmıştır.

- Çalışan memnuniyetinin arttırılması için üniversitemizde geleneksel yıllık akademisyen ödülleri mevcuttur.

- Ayrıca fakültemiz kuruluşunun 10.yıl yemeği, idari personelin Doğa Tatil Köyü’nde tam pansiyon konaklaması gibi etkinlikler düzenlenmektedir.