Hemşirelik bölümü klinik alan/uygulama Yönergesi

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

KLİNİK/ALAN UYGULAMA YÖNERGESİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

AMAÇ

MADDE 1. Bu Yönergenin amacı, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün Üniversite Senatosu’nca onaylanmış eğitim-öğretim programında öngörülen, öğrenimleri süresince yapmakla yükümlü oldukları klinik/saha uygulamalarının temel ilke ve esaslarını düzenlemek ve öğrencilerin uygulamaları sırasında uymaları gereken ilke ve kuralları belirlemektir.

 

KAPSAM

MADDE 2. Hemşirelik Bölümü’nde kayıtlı öğrencilerin Üniversite Senatosu’nca onaylanmış eğitim-öğretim programında öngörülen klinik/saha uygulamaları ilke ve esaslarını kapsar.

 

DAYANAK

MADDE 3.   Bu Yönerge “Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne, “Yeditepe Üniversitesi Ana Yönetmeliği’ne”,  2 Şubat 2008 tarih 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4. Bu yönergede geçen;

Üniversite: Yeditepe Üniversitesini

Bölüm: Hemşirelik Bölümü’nü

Kurum/Kuruluş: Öğrencilerin Klinik/alan uygulaması yapacağı kamu ya da özel kurum ya da kuruluşlarını

Öğrenci: Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisini ifade eder.

Uygulamalı eğitim: Birinci, ikinci ve üçünü basamak sağlık hizmetleri ile ilgili kurum/kuruluşlarda ve/veya dersin gerektirdiği yerlerlerde uygulanan hasta ya da sağlıklı bireylerle yapılan uygulamalı eğitimdir.

Uygulama notu: Yürütülen uygulama eğitimi ile ilgili değerlendirmelerden alınan nottur.

İntern uygulaması: Sekizinci yarıyılda son sınıf öğrencilerinin yürüteceği eğitim-öğretim programında belirtilen klinik/alan uygulamasıdır.

Klinik/alan uygulaması komisyonu: Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanlığı’nca oluşturulan klinik/alan uygulamalarının koordinasyonu ve kontrolünden sorumlu komisyonu ifade eder.

Klinik/alan uygulaması sorumlu öğretim elemanı: Uygulamaların yapılacağı kurum/kuruluşlardaki uygulamadan sorumlu ve uygulamalar sırasında öğrenciler ile birlikte klinikte bulunarak, eğitimlerine rehberlik yapan öğretim elemanlarıdır.

Klinik/alan uygulaması sigortası: Öğrencilerin öğrenimleri süresince klinik/alan uygulamaları ve intern uygulaması sırasında yapılan iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını ifade eder. Sigorta 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince yapılır ve sigorta pirimleri aynı Kanun’un 87-e maddesi gereğince Üniversite tarafından ödenir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

MADDE 5. Lisans diploması almaya hak kazanmak için öğrencilerin bu yönerge hükümlerine göre düzenlenen zorunlu dönem içi klinik/alan uygulamalarını birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların yanısıra ilgili dersin gerektirdiği diğer alanlarda klinik/alan uygulaması komisyonunca belirlenen/görevlendirilen kişi/kişilerin denetiminde öngörülen geçerli notu alarak başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekir.

 

KLİNİK/ALAN UYGULAMASI KOMİSYONU

MADDE 6. Klinik/Alan Uygulaması Komisyonu, Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen biri başkan olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluşur. Klinik/alan uygulamalarının düzenlenmesi, koordinasyonu, denetimi ve değerlendirmesi komisyon tarafından yapılır. Komisyonun görevleri şunlardır:

 1. Klinik/alan uygulaması için ön çalışma (öğretim elemanları ve klinik/alan uygulaması yerleri ile koordinasyon, klinik/alan uygulaması formları) ve planları hazırlamak
 2. Klinik/alan uygulaması programı ve öğrenim çıktılarını hazırlamak
 3. Klinik/alan uygulaması yerlerinin düzenlenmesine yardımcı olmak
 4. Dönem içi uygulaması olan dersler için kaydı yapılan öğrencilerin klinik/alan uygulama yerlerine dağılımını yapmak
 5. Klinik/alan uygulaması değerlendirmesini sağlayacak öğrenci izlem formlarını hazırlamak
 6. Öğretim elemanlarından klinik/alan uygulaması raporlarını istemek ve değerlendirmek
 7. Dönem içi klinik/alan uygulamaları ve intern uygulamasının belirlenen ilkeler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak

 

KLİNİK/ALAN UYGULAMASI BAŞVURU DÖNEMİ

 

DÖNEM İÇİ KLİNİK/ALAN UYGULAMASI YER VE SÜRELERİ

MADDE 7.

a. Hemşirelik Bölümü’nde kayıtlı öğrencilerin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin dönem içi uygulamaları, Üniversite Senatosu’nca onaylanmış eğitim-öğretim programında belirtilen sürelerde gerçekleştirilir. Hemşirelik bölümü zorunlu ve uygulaması olan derslerinin uygulama süresi programda belirtildiği şekildedir. Dördüncü sınıf bahar dönemindeki ‘intern uygulaması’ eğitim- öğretim programında belirtildiği sürelerle uygulanır.

 

b. Dönem içi uygulama yerleri mesleki ders öğretim üyesi/elemanı ile koordine edilerek klinik/alan uygulaması komisyonunun belirlediği kamu/vakıf/özel kurum ve kuruluşlarına bağlı ayaktan ve yataklı sağlık merkezleri/hastaneler ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu (huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, okullar ve işyerleri vb.) diğer kurum ve kuruluşlardır. 

 

c. Klinik/alan uygulaması planlamaları bahar dönemi için güz dönemi sonunda, güz dönemi için bahar dönemi sonunda yapılarak öğrencilere duyurulur.

 

d. Klinik/alan uygulaması süresince görevlendirilen öğretim elemanları öğrencilerin uygulamalarını takip ve kontrol eder.

 

e. Dış ülkelerde yapılacak klinik/alan uygulamaları, klinik/alan uygulaması komisyonu önerisi ve Bölüm başkanı onayı ile çeşitli uluslararası programlar ve özel girişimler yoluyla belirlenen yurtdışı kurum ve kuruluşlarda uluslar arası anlaşmalar ve denklik kriterleri uygulanarak planlanabilir.

 

İsteyen öğrenciler klinik/alan uygulamalarını yurtdışında Erasmus ve/veya Exchange anlaşmaları bağlamında ya da bağımsız olarak yapabilirler. Erasmus ve/veya Exchange ile gidecek öğrenciler için Y.Ü. Uluslararası Ofisin klinik/alan uygulaması hareketliliği koşulları geçerlidir. Öğrencinin uluslararası ofisten bağımsız olarak klinik/alan uygulamasını yurtdışında yapma talebi olduğunda, gidilecek kurumun klinik/alan uygulaması için uygunluğuna klinik/alan uygulaması komisyonu karar verir, kurum ile resmi yazışmalar bölüm tarafından yapılır. Bu durumda uygulamaya gidilecek kurumun sağlık sigortası, kaza sigortası vb. talepleri öğrenci tarafından karşılanır.

 

Yabancı uyruklu öğrenciler klinik/alan uygulamalarını kendi ülkelerinde yapabilirler.

 

KLİNİK/ALAN UYGULAMASI YER DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 8. Öğrenciler dönem içi uygulamaya ve/veya klinik/alan uygulaması başladıktan sonra klinik/alan uygulaması komisyonunun bilgisi ve onayı olmadan klinik/alan uygulama yeri değişikliği yapamazlar.

Grev ve lokavt uygulaması, vefat, karşılıklı olumsuzluklar, deprem, yangın, sel gibi doğal afet olması durumunda, öğrenciler klinik/alan uygulamalarını Bölüm Başkanlığı onayıyla başka bir kurumu ya da kuruluşta sürdürebilirler.

 

 

DEVAM ZORUNLULUĞU

MADDE 10. Dönem içi uygulamalarda üniversitenin yönetmeliğine uygun olarak %80 devam etme zorunluluğu vardır. Bir işgünü 8 saat olarak hesaplanır, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde klinik/alan uygulaması yapılmaz. Klinik/alan uygulamasına devam koşulunu sağlayamayan öğrenci ilgili dersten doğrudan kalmış sayılır. Öğrencilerin devam durumu yoklama listesi ile takip edilir. Öğrenciler uygulamaya geldiklerinde yoklama listesini klinik/alan uygulaması sorumlu öğretim elemanı nezaretinde ya da onun belirlediği kişi önünde imzalar.

 

KLİNİK/ALAN UYGULAMASI DEĞERLENDİRME  

MADDE 10. Hemşirelik dersleri kapsamında ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda yapılan uygulamalar sırasında öğrencilerin değerlendirilmesi, çeşitli yöntemler (yazılı sınav, sözlü sınav, hasta başı mini klinik sınav, yapılandırılmış beceri sınavı, gözlem formları, bakım planı, performans notu v.b.) kullanılarak öğretim elemanlarınca yapılır ve  ‘uygulama notu’ verilir. Değerlendirmeye esas olan uygulamalar ve ağırlıkları öğretim elemanları tarafından öğrencilere klinik/alan uygulaması başlangıcında duyurulur.

 

UYGULAMA KIYAFETİ VE MALZEMELER

MADDE 11.

a. Üniversitenin kıyafetle ilgili yönetmeliğine uyulur. Bu amaçla klinik uygulama süresince öğrenciler bölümün belirlediği üniversitenin amblemini taşıyan hemşire üniforması giymelidir. Üniforma, yalnızca uygulama alanında giyilmeli, temiz ve ütülü olarak bulundurulmalı ve öğrenci kimlikleri takılmalıdır. Genel görünüm üniforma bütünlüğüne uygun şekilde olmalıdır (saçlar arkadan tam olarak toplanır, tırnaklar temiz-kısa ve renksiz ojeli ya da ojesiz, saniyeli saat ve küçük küpe dışında takı/piercing takılmaz, makyaj hafif yapılır). Erkek öğrenciler klinik/alan uygulaması yaptığı alanın çalışma ilkelerine ve kurallarına uygun şekilde traşlı (saç/sakal) olmalıdır. İş güvenliği, hasta güvenliği ve disiplin kurallarına uyulmak zorundadır.

 

b. Soğuk günlerde üşümeyi önlemek üzere üniforma içine uzun kollu t-shirt giyilmez,  onun yerine fermuarlı, dik yakalı, uzun kollu beyaz polar ceket (boyu uniforma boyunu geçmeyecek şekilde)  giyilir. Polar giyildiğinde öğrenci kimliği, klips ile polar üzerine tuturulur. Ayakkabılar kapalı ve beyaz, çoraplar ise, beyaz ya da ten rengi olmalıdır. Uygulama alanı dışında kullanılan ayakkabılar uygulama sırasında giyilmemeli, uygulama için uygun ayakkabı bulundurulmalıdır.

 

c. Öğrenciler uygulama süresince gerekli notları kayıt etmek üzere, üniforma ceplerinde küçük bir not defteri ile kalem bulundurmalıdırlar.

 

d. Öğrenci cep telefonları uygulama saatleri süresince sessiz/titreşimde olarak kapalı tutulmalı ve yalnızca gerektiğinde kullanılmalıdır. Uygulamalar sırasında öğretim elemanının onayı ve hasta/personelin izni olmaksızın fotograf/görüntü çekilmemeli, ses kaydı yapılmamalıdır.  

UYGULAMA İLKELERİ

MADDE 12.

 1. Öğrencilerin, klinik/alan uygulaması sigortası işlemleri klinik/alan uygulaması öncesi tamamlanmış olmalıdır. Bunun için İnsan Kaynakları Ofisi’nin öngördüğü belgeler uygulamaya çıkılacak ilk günden 45 gün önce Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir.
 2. Öğrenciler uygulama yapacağı klinikte /sahada üniformalı bir şekilde saat 08.00’de hazır olur. Uygulamaya saat 08.30’dan sonra gelen öğrenciler, o gün uygulama yapmamış sayılır.
 3. Uygulama 16.00’da biter. Uygulama bitiş saati öncesinde uygulama alanını terk ettiği tespit edilen öğrenciler, o gün için uygulama yapmamış sayılır.
 4. Öğle yemeği arası verilmez, yemek saati için ayrılan süre içinde öğrenciler hastalarını diğer öğrenciye ya da klinik hemşiresine teslim ederek uygulama alanından kısa bir süreliğine ayrılırlar.
 5. Öğrenciler bakım verdikleri bireylerin tüm bakım ve tedavisinin sorumluluğunu hastanın hemşiresi/birim sorumlu sağlık personeli gözetiminde alır (Öğrenciler sorumlu hemşire nezaret etmeden invaziv uygulama yapmaz) ve uygulamalarını kayıt ederler.
 6. Her öğrenci sorumluluğunu aldığı hasta/sağlıklı birey için yaptığı uygulamaları ya da bakım planını öğretim elemanına sunar. Hasta alma, öğretim elemanı ve klinik başhemşiresi /klinik eğitim hemşiresi koordinasyonu ile sağlanır.
 7. Dönem içi uygulamalar süresince öğrencinin yaptığı uygulamaların, ilgili formlara kayıt edimesi, onayı ve teslim işlemleri öğretim elemanının açıkladığı şekilde yapılır.
 8. Öğrenciler çalışma günü başında ve sonunda, hastanın/bireyin hemşiresi ile hasta devir teslimi yapar.
 9. Bazı uygulama alanlarında klinik/alan uygulaması saatleri dışında rutinde olmayan, eğitim fırsatları ortaya çıkarsa sorumlu öğretim elemanı ve okul idaresi ile koordine edilerek uygun bulunursa öğrencilerin bu fırsatlardan yararlanması sağlanır.   
 10. Dönem içi uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek tüm olumsuzluklar zaman geçirilmeden ilgili öğretim elemanlarına bildirilir.
 11. Dönem içi uygulamalar sonunda genel bir değerlendirme (yazılı veya sözlü) yapılır. Sonuçlar, bir sonraki klinik/alan uygulaması düzenlenmesi sırasında kullanılır.
 12. Öğrenci, her klinik/alan uygulaması bölümü için Klinik/Alan Uygulaması Değerlendirme Formu’nu klinik/alan uygulaması yaptığı birimin yetkilisine verir. Bu form, klinik/alan uygulaması bitiminde yetkili kişi (servis sorumlu hemşiresi, başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü) tarafından doldurulup onaylandıktan sonra, ağzı kapalı ve üzerinde kurum kaşesi/mühür ve /veya onayı olan bir zarf içerisinde Bölüm Başkanlığı’na gönderilir. Kaşe/mühür ve /veya onayı olmayan formlar değerlendirmede dikkate alınmaz.
 13. Öğrencilerin klinik/alan uygulaması sonunda değerlendirmeleri (uygulama notu), dersin syllabus’unda yazıldığı şekilde yapılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

INTERN UYGULAMASI

 

HEDEF VE AMAÇLAR

MADDE 13. Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü dördüncü sınıf dönem içi uygulaması Intern uygulaması olarak adlandırılmıştır. Intern uygulamasının hedefi öğrencinin önceki yıllarda kazandığı ve mezuniyet sonrasında yeterli olması beklenen tüm bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerde ustalık kazandırmaktır.

 

Amaçlar

1. Öğrencilerin çeşitli uygulama ortamları ile ilgili hemşirelik becerileri konusunda yeterlilik kazanmasını sağlamak.

2. Öğrencilerin doğru uygulama basamaklarını kullanarak, uygulama alışkanlığı geliştirmesini sağlamak.

3. Öğrencilerin klinik karar verme becerilerini gelişmesine katkıda bulunmak.

4. Öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

5.Öğrencilerin verilen bakım yönetiminde hemşirelik sürecini, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kullanmasını sağlamak.

6. Öğrencilerin çalışma yaşamına geçiş yapmasına yardımcı olmak.

 

UYGULAMA YERLERİ VE SÜRELERİ

MADDE 14.  Dördüncü sınıf dönem içi /Intern uygulaması Klinik/alan uygulaması komisyonunun öngördüğü yerlerde gerçekleştirilir. Uygulama yerleri ve bu alanlara ilişkin öğrenme hedefleri her yıl öğretim elemanlarınca uygulamanın başladığı hafta duyurulur.  

 

INTERN UYGULAMASI GENEL ESASLARI

MADDE 15.

 1. Uygulamanın başladığı haftanın ilk günü bölümde “Intern uygulaması oryantasyon programı” yapılır.
 2. Uygulama grupları ve rotasyon tarihleri oryantasyon programında duyurulur.
 3. Öğrenciler için bakım verecekleri bireyi belirleme, öğretim elemanı ve klinik başhemşiresi /klinik eğitim hemşiresi koordinasyonu ile sağlanır.
 4. Öğrenciler bakım verdikleri bireylerin tüm bakım ve tedavisinin sorumluluğunu, hastanın hemşiresi gözetiminde alır (öğrenciler sorumlu hemşire eşlik etmeden invaziv uygulama yapamaz) ve uygulamalarını kayıt ederler. Ameliyathane gibi, öğrencilerin dogrudan hasta bakımı vermedikleri uygulama alanlarında öğrencinin sorumlulukları oryantasyon programında açıklandığı şekilde yapılır.
 5. Öğrenciler çalışma günü başında ve sonunda, hastanın hemşiresi ile hasta teslimi yapar.
 6. Her öğrenci hastaları ile ilgili bakım planı kaydı tutar ve öğretim elemanı ile haftada en az bir kez vaka tartışması yapar.
 7. Öğrenciler;
 1. Kliniğe zamanında, uygun kıyafetle ve gerekli / uygun malzeme ile gelirler.
 2. Kliniğe hastalarının hemşirelik problemleri ile ilgili konulara teorik olarak hazırlanarak gelirler.
 3. Gelemedikleri ve geç kaldıkları zamanlarda klinik sorumlu hemşiresini ve öğretim elemanını haberdar ederler.
 4. Klinik ortamda sağlık ekibi, hasta ve yakınları, öğretim elemanları, sınıf arkadaşları vs. ile saygılı, etik ilke ve kurallara uygun bir şekilde iletişim kurarlar.
 5. Gözlemlerini ve uygulamalarını klinik kayıtlarına zamanında, uygun cümle, kısaltma ve hecelemeler kullanarak kayıt ederler.
 6. Verilen ödevleri zamanında hazırlar ve verirler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DÖNEM İÇİ UYGULAMA SORUMLULARI VE GÖREVLERİ

 

KLİNİK/ALAN UYGULAMASI SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

MADDE 16.

 1. Öğrencilerin çalışmalarını denetlemek klinik/alan uygulamasının en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak.
 2. Öğrencilerin uygulama için ihtiyacı olan araç-gereçleri temin edebilmeleri için gerekli koordinasyonu sağlamak.
 3. Uygulamada ortaya çıkan problemler için Bölüm Başkanı ve diğer ilgili kişilerle gerekli koordinasyonu sağlamak
 4. Klinik/alan uygulaması sonunda “sonuç raporu” hazırlayarak Bölüm Başkanı’na sunmak. 

 

KLİNİK/ALAN UYGULAMASI SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI

MADDE 17.

 1. Klinik/alan uygulaması sorumlu öğretim üyesi ile önceden görüşerek uygulama günü öğrencileri göreve başlatmak.
 2. Öğrencilere programlarına uygun olarak klinikte yapacakları görevleri bildirmek ve öğrencilere verdiği hastalar için hemşirelik bakım planlarını/hemşirelik becerilerini uygun şekilde yaptırmak.
 3. Öğrencilerin hasta başı uygulamalarında yanlarında bulunarak, hasta başı uygulamalarını tam ve güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak.
 4. Öğrencilerin kliniklerde uygulamalarını yaparken Bölüm Yönergesi ve Üniversite Yönetmeliği’ne uygun davranmaları ve kliniklerin çalışma düzenini herhangi bir şekilde aksatmamaları için, gözetim ve denetimlerini sürdürmek.
 5. Uygulama sırasında çıkan sorunları (hasta veya klinik personeli ile ilgili) gidermek, sorunları gideremediği durumlarda ise, Bölüm başkanı/ uygulama sorumlusu öğretim üyesinin yardımına başvurmak.
 6. Öğrencilerin klinik çalışanları ile ekip anlayışı içinde çalışmalarını sağlamak.
 7. Uygulama sırasında ve sonrasında öğrencinin değerlendirmesini yaparak, klinik/alan uygulaması sonunda üniversitenin not ve harf sistemine göre düzenleyerek ders ve uygulamadan sorumlu öğretim elemanına bildirmek.

 

ÖĞRENCİ

MADDE 18. Öğrenciler dönem içi Klinik/alan uygulamaları ve intern uygulamalarında öğretim elemanlarının eğitim ve denetiminde aşağıda belirtilen görevleri yaparlar.

 1. Klinik/alan uygulaması saatlerinde Üniversite Kıyafet Yönetmeliği’ne ve Klinik/Alan Uygulaması Yönergesi ’ne uygun olarak giyinmek.
 2. Öğretim elemanlarının teorik ve pratik olarak verdikleri derslere uygun olarak, uygulamaya hazırlanmak.
 3. Uygulamada sorumluluğunu aldığı bireylere hemşirelik bakımı vermek ve hemşirelik bakım planlarını hazırlamak.
 4. Uygulamaları sırasında kullandığı araç ve gereçlere zarar vermeden kullanmak ve iade etmek.
 5. Uygulamalarını kliniğin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde sürdürmek ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü çalışmalara (örneğin; hasta vizitelerine, ameliyatlara, tedavi uygulamalarına v.b.) katılmak.
 6. Klinikte görevli tüm çalışanlarla ekip anlayışı içinde çalışmak.
 7. Klinik/alan uygulaması sırasında ortaya çıkan sorunları sorumlu öğretim elemanlarına iletmek.
 8. Klinik/alan uygulamasından mazeretleri öğretim elemanlarınca onaylanmadan ayrılmamak.
 9. Öğretim elemanlarının belirlendiği yerlerde çalışmalarını sürdürmek ve bu yerleri, bakımından sorumlu olduğu bireyleri ve görevlerini kendi kendine/kendi aralarında değiştirmemek.
 10. Kliniğin/çalışılan kurumun çalışma şartları uygun ise, uygulamaya başlamadan (sabah) klinik hemşiresinden sorumlu olduğu bireyi teslim almak ve günlük çalışması bittiğinde teslim etmek.
 11. Öğrencilerin yaptıkları her türlü görev/faaliyet, öğretim elemanının rehberliğinde ve denetiminde gerçekleştirilmekte olduğundan, diğer çalışanlar tarafından eğitim işleri dışında verilen görevleri yapmamak ve uygun iletişim yollarını kullanarak ilgili kişiye ve öğretim elemanına bildirmek.

 

 

 

                                                                                                                                            

EK-1

 

 

KLİNİK/ALAN UYGULAMASI BAŞVURU FORMU

 

 

Başvuru Tarihi                      :  ............................

 

Öğrencinin Adı Soyadı         : ...................................................................................

 

Öğrenci numarası             : ................................................

Öğrenci TC kimlik numarası: ......................................................

 

Öğrencinin; İletişim telefonu  : ..................................................................................

                                    e-mail : ...................................................................................

 

Klinik/alan uygulaması yapacağı kurum/hastane: 

Adı                                        :..................................................................................

Telefonu                               :..................................................................................

Fax                                       : .................................................................................   

Üst yazının yazılacağı makam adı, adresi ve kişinin ünvanı:

                                               ....................................................................................

                                          ....................................................................................

 

 

                                                                                                                                 İMZA

 

 

 

KLİNİK/ALAN UYGULAMASI KOMİSYONU ONAYI