Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü StajYönergesi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

 

STAJ (KLİNİK ÇALIŞMA) YÖNERGESİ

 

 

AMAÇ VE KAPSAM

            Madde 1         :

Bu yönergenin amacı Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri tarafından dördüncü (4.)   ve altıncı yarıyıl (6.) sonu ile yedinci (7.) ve sekizinci (8.) yarıyılda yapılacak olan klinik çalışmaların düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak esasların belirlenmesidir.

 

STAJ (KLİNİK ÇALIŞMA)  ZORUNLULUĞU

            Madde 2         :

Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama becerilerine geliştirmek ve meslek yaşamına uyum sağlamak amaçları ile Bölüm tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında bu yönerge hükümleri uyarınca Staj(klinik çalışma) yapmak zorundadır.

 

STAJIN (KLİNİK ÇALIŞMALARIN) YAPILACAĞI KURUMLAR

            Madde 3         :

 1. Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin stajları (klinik çalışmaları) Yeditepe Üniversitesi’ne bağlı kliniklerinde veya Bölüm ve Dekanlık tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında yapılır.

 

 1. Dördüncü (4) ve Altıncı (6) yarıyıl stajları yurtiçi veya yurtdışı kurumlarında, Yedinci (8) ve Sekizinci (8) yarıyıl stajları İstanbul İli içerisinde yapılmalıdır.

Yedinci (7) ve (8) yarıyıl stajları toplamda 6 kurumda ve asgari Ortopedik Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ve Pediatrik Rehabilitasyon alanlarında yapılır.

 

             STAJ (KLİNİK ÇALIŞMA)  SÜRELERİ        

Madde 4         :

Ara sınıflardaki öğrenciler stajlarına 4. yarıyıl sonunda 20 iş günü, 6.yarıyılın sonunda 20 iş günü devam etmek zorundadırlar. Bölüm yeni bir karar almadıkça 7. ve 8. yarıyıl stajları ( toplam 28 hafta ) eğitim ve öğretim dönemi boyunca yapılır. 

 

STAJ (KLİNİK ÇALIŞMA) YAPABİLME KOŞULLARI

             Madde 5        :

            a) Ara sınıflarda mesleki derslerini almış olan öğrenciler staj yapabilirler. Dördüncü (4) yarıyıl stajları Yeditepe Üniversite Hastanesi’nde veya Bölümün uygun gördüğü sağlık kurumlarında yapılabilir. Öğrenci, Bölümün önerdiği sağlık kurumu dışında bir yerde klinik çalışma yapmak istediği takdirde bunu önceden bir dilekçe ile bildirmelidir. Staj (klinik çalışma) yerinin uygunluğu Bölüm kararına bağlıdır.

Altıncı (6) yarıyıl stajları için öğrenciler çalışma yapmak istedikleri yeri daha önceden dilekçe ve kurum tarafından verilen kabul belgeleri ile bildirirler. Bölüm tarafından kabul edilen staj yerlerinde çalışmalarını tamamlarlar ve ilgili belgelerini Bölüm Başkanlığı’na getirirler. 

Dördüncü (4) ve altıncı (6) yarıyıl sonunda yaptıkları stajlarını başarıyla tamamladıklarını belgeleyemeyen öğrenciler son sınıf (7. ve 8.yarıyıla) klinik çalışmasına devam edemezler.

 

b)  Yedinci (7) ve sekizinci (8) yarıyıl stajına öğrencinin devam edebilmesi için meslek derslerini almış ve geçmiş olması gerekir. Ancak öğrencinin diğer sömestrlerden alması gereken dersleri olduğunda,  danışmanının uygun görmesi halinde, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerin kredisi ve genel not ortalaması izin verdiği ölçüde staj ( klinik çalışma yapmasına izin verilebilir.

 

 

STAJLARA (KLİNİK ÇALIŞMALARA)  DEVAM ZORUNLULUĞU

Madde 6         :

a)  Dördüncü (4) ve altıncı (6) yarıyıl stajlarına devam zorunludur. Öğrenciler klinik çalışmalarına mazeretli olarak gelmedikleri takdirde, klinik çalışma sonunda devamsız oldukları gün sayısı kadar klinik çalışma günü ilave edilerek telafi yapmak durumundadırlar.

b) Yedinci (7) ve sekizinci (8) dönem stajlarını yapan öğrenciler, klinik çalışma süreleri içinde klinik çalışmalarına devam etmek zorundadırlar.

c) Her ne sebeple olursa olsun, bir stajda devamsızlığı %20’den fazla olan öğrenciler o dersten FF alacaklardır.  Stajlara %20'den fazla devamsızlığı olan öğrenciler klinik çalışma bitirme sınavına alınmazlar.

 

STAJ (KLİNİK ÇALIŞMA) YAPAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU

            Madde 7         :

 1. Öğrenci Bölüm tarafından hazırlanan staj (klinik çalışma) programına uymak zorundadır.
 2. Bölüm Başkanlığının onayını alınmadan staj (klinik çalışma) dönemi değiştirilemez.
 3. Öğrenci staj gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmalıdır.
 4. Öğrenciye bölüm tarafından verilen Staj (Klinik Çalışma) Dosyası'nı (Ek-1) günlük olarak doldurmak zorundadır.
 5. Klinik çalışma yapan her öğrenci kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak, kullandığı mekân, alet, malzeme ve gereçlere özen göstermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.  
 6. Öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.
 7. Öğrenciler mesleki etik ilkelere ve klinik çalışmaların yapıldığı yerin kurallarına uygun davranmak zorundadır.

 

           

STAJIN (KLİNİK ÇALIŞMANIN) DEĞERLENDİRİLMESİ

            Madde 8         :  

Staj (Klinik çalışma) eğitiminin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

 1. Dördüncü (4) ve altıncı (6) yarıyılda yapılan stajlar (klinik çalışmalar) sonunda öğrenciler klinik çalışmalarını başarı ile tamamladıklarını gösteren resmî belgelerini (Ek-1 ve Ek-2) sorumlu (süpervizör) fizyoterapist imzaladıktan sonra Bölüm Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır.
 2. Yedinci (7) ve sekizinci (8) yarıyıl klinik çalışmalarında, klinik çalışma süresi

bitiminde öğrenciler yazılı ve uygulamalı bir sınava girerek başarılarını belgelemek zorundadırlar. Teorik sınavların geçme notuna etkisi %25, pratik ve uygulamalı sınavların geçme notuna etkisi %75 olacaktır.

 

Başarılı olan öğrenci staj (klinik çalışma)  kredisini tamamlamış kabul edilir. Başarısız oldukları klinik çalışmaları devam zorunluluğu koşuluna uygun olarak tekrar etmek zorundadırlar. Klinik staj tekrarı sonucu başarılı olan öğrenci gerekli kredisini alır.

 

 

GENEL HÜKÜMLER

Madde 9         :

Bu yönergede yer almayan hususlar staj (klinik çalışma) sorumlularının önerileri

üzerine Bölüm Kurulu ve Dekanlık tarafından karara bağlanır.

 

YÜRÜTME

            Madde 10       :

            Bu yönergeyi Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Bölümü adına Bölüm Staj Kurulu ve Dekan yürütür.