YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

STAJ YÖNERGESİ

 

1. AMAÇ VE KAPSAM:

 

a) Bu yönergenin amacı Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından altıncı (6.) yarıyıl sonunda ve yedinci (7) ile sekizinci (8).yarıyılda yapılacak olan staj çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak esasların belirlenmesidir.

 

b) Bu staj, öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerine olanak sağlamak; hekim, hemşire, yönetici, aşçı, garson gibi hasta bakım ve tedavisinde görevli personel ile birlikte çalışabilme beceri ve yeteneğini kazandırmak; ayrıca meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ile bunların çözüm yolları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amaçlarıyla Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde ve/veya Bölüm Başkanlığı’nın uygun gördüğü diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılır.

 

2. STAJ ZORUNLULUĞU

 

a) Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve meslek yaşamına uyum sağlamak amacı ile Bölüm tarafından uygun görülen kurumlarda bu yönerge hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır. Bölüm, gerektiğinde, staj yerlerinde öğrencilerin çalışmalarını denetleyebilir.

 

b) Staj yeri onaylanan öğrenciye, Bölüm Başkanlığı'nca, bir “Staj Sicil Formu” verilir. Bu sicil formu (Ek-1) staj sonunda, staj yapılan yerin yetkili amiri tarafından doldurulup onaylanarak kapalı zarf ile ilgili Bölüm Başkanlığı'na iade edilir.

 

c) Bölüm Kurulları, bölüm öğretim üye ve öğretim görevlileri arasından, biri başkan olmak üzere en az iki kişiden oluşan bir “Bölüm Staj Komisyonu” seçer.  Staj komisyonunun sekreterlik işleri  Bölüm Başkanlığı Sekreterliği tarafından yürütülür. Staj komisyonu, staj belgelerini en geç bir ay içinde inceler, kabul eder, düzeltme ister veya reddeder. Kabul edilen staj raporları, Bölüm Başkanlığı tarafından saklanır. Staj belgelerinin değerlendirilmesinde ve stajlardan muaf tutulma işlemlerinde, yukarıda açıklanan hususların dışında kalan hallerde Fakülte Kurulu yetkilidir.

 

3. STAJIN YAPILACAĞI KURUMLAR

Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin staj çalışmaları Yeditepe Üniversitesi'ne bağlı kliniklerde ya da Bölüm ve Dekanlık tarafından uygun görülen diğer yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarda yapılır.

 

4. STAJ SÜRELERİ

Ara sınıflar staj çalışmalarına altıncı (6.) yarıyıl sonunda 30 iş günü, 7 ile 8. yarıyıl içinde ders programlarında belirtilen saat süresince devam etmek zorundadırlar.

 

5. STAJ ÇALIŞMASI YAPABİLME KOŞULLARI

a) Ara sınıflarda mesleki derslerini almış olan öğrenciler staj yapabilirler. Altıncı (6) yarıyılın sonundaki staj çalışmaları için öğrenciler staj yapmak istedikleri yeri daha önceden dilekçe ile bildirirler ve sonrasında kabul belgelerini Bölüm'e sunarlar. Staj yerinin uygunluğu Bölüm kararı ile belirlenir. Öğrenciler Bölüm tarafından kabul edilen staj yerlerinde çalışmalarını tamamlarlar ve bununla ilgili belgelerini Bölüm'e sunarlar.

 

b) Altıncı (6) yarıyılın sonunda yaptıkları staj çalışmalarını başarı ile tamamladıklarını belgeleyemeyen öğrenciler yedinci (7) ve sekizinci (8) yarıyıldaki staj çalışmalarına devam edemezler.

 

c) Öğrencilerin yedinci (7) ve sekizinci (8) yarıyıldaki staj çalışmalarına devam edebilmeleri için meslek derslerini almış ve bu derslerden geçmiş olmaları gerekir. Ancak öğrencinin diğer yarıyıllardan almaları gereken meslek dışı dersleri olduğunda danışmanının uygun görmesi ve öğrencinin almak zorunda olduğu derslerin kredisi ve genel not ortalaması izin verdiği ölçüde staj yapmasına izin verilebilir.

 

6. STAJ ÇALIŞMALARINA DEVAM ZORUNLULUĞU

a) Altıncı (6), yedinci (7) ve sekizinci (8) yarıyıllardaki staj çalışmalarına devam zorunludur. Öğrenciler staja gidemeyecekleri günler için staj yaptıkları kurumu ve Bölüm danışmanlarını – mümkünse bir gün öncesinden- bilgilendirmek zorundadırlar. 

 

b) Herhangi bir nedenle staja katılamayan öğrencilerin mazeretlerini belgelemesi gerekmektedir. Üç (3) güne kadar olan mazeretli devamsızlıkların staj danışmanlarına, üç günden fazla olan devamsızlıkların ise Bölüm Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

 

c) Yedinci (7) ve sekizinci (8) yarıyıllardaki staj çalışmaları sırasında herhangi bir nedenle alınmış sağlık raporu Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretin staj danışmanlarınca veya Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesi halinde öğrenci staja devam edemediği saat kadar telafi yapmak zorundadır (1 gün devamsızlık halinde 1 gün telafi yapılır). Telafisini yapmayan öğrenci o staj veya stajlardan F notu alarak kalır. Staja mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o staj veya stajların hiçbir sınavına alınmaz ve F notu alarak kalır.

 

d) Öğrenciler staj çalışmalarına hastalık dışında bir mazeretle gelmedikleri ve mazeretleri staj danışmanlarınca kabul edildiği takdirde, staj çalışması sonunda devamsız oldukları gün sayısı kadar staj çalışma günü ilave edilerek telafi yapmak durumundadırlar.

 

e) Her ne sebeple olursa olsun, bir staj çalışmasında devamsızlığı %20'den fazla olan öğrenciler o çalışmayı tümü ile tekrarlamak zorundadırlar. %20'den fazla devamsızlığı olan öğrenciler staj çalışması bitirme sınavına alınmazlar.

 

f) Staj yapılan hastane veya kurumun çalışma saatine göre staja 30 dakikadan daha fazla bir süre için geç gelen öğrenci yarım gün telafi yapar.

 

g) Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.

 

7. STAJ ÇALIŞMASI YAPAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU

a) Öğrenci Bölüm tarafından hazırlanan staj çalışma programına uymak zorundadır.

 

b) Öğrenci Bölüm Başkanlığı'nın onayı olmadan staj dönemi ve staj yapılacak kurumu değiştiremez.

 

c) Öğrenci staj çalışmasının gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak ve bu görevleri ve yaptığı çalışmaları kaydetmek zorundadır.

 

d) Staj çalışması yapan her öğrenci kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymakla ve çalışma mekanını, aletleri, malzeme ve gereçleri özenle ve dikkatle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirememesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir ve gerektiğinde öğrenci hakkında "Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uyarınca işlem yapılır.

 

e) Öğrencinin genel görünüş ve giyim şekli üniversite öğrencisine yakışır bir şekilde ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, çalışılan hastane ve kurum ile diyetisyenlik mesleğinin özel koşullarına uygun olmalıdır. Staj süresince genel görünüş ve kıyafetler izlenecek ve değerlendirilecektir. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

8. STAJ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ

Staj öğretim elemanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında yapılır. Öğrenciler kurumlarda sorumlu diyetisyenin sorumluluğunda veya diyetisyen bulunmayan kurumlarda Bölüm'ün önerisi ile Dekanlık tarafından belirlenen bir diyetisyen sorumluluğunda staj çalışmalarını yaparlar.

 

9. İZİNLER

Öğrencilere staj süreleri içinde öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite veya yurt dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile izin verilebilir.

 

10. STAJ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Staj çalışmasının değerlendirilmesi aşağıda belirtilen sekilde yapılır:

 

a) Öğrenciler altıncı (6) yarıyılın sonunda yaptıkları staj için çalışmalarını başarı ile tamamladıklarını belirten ve kurumun yetkilisi ve sorumlu diyetisyen tarafından imzalanan staj sicil formunu (Ek-1) ve staj raporlarını Bölüm Başkanlığı'na teslim etmek zorundadırlar. Kabul edilen staj raporları, Bölüm Başkanlığı'nca, en az iki (2) yıl saklanır.

 

b) Yedinci (7) ve sekizinci (8) yarıyıllardaki her staj sonunda staj danışmanlarının gözetiminde gerçekleşen klinik, poliklinik, çalışmaları, vaka sunumları yazdıkları hasta diyetleri, hastalarla iletişimleri ve ilgileri ile sözlü ve yazılı sınav değerlendirmeleri ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir. Öğrencinin staj süresi içerisindeki çalışma durumu, vaka sunumu vb. uygulamalardan aldığı notların dönem sonu genel notuna katkısı % 60’dır. Her staj sonunda yapılan sözlü ve yazılı genel sınavın katkısı ise % 40’dır. Başarılı olan öğrenci staj kredisini tamamlamış kabul edilir. Başarısız öğrenciler staj çalışmalarını, devam koşullarını da yerine getirmek suretiyle, tekrar etmek zorundadırlar. Tekrar sonucu başarılı olan öğrenci gerekli kredisini alır.

 

c) Staj sınavları staj dönemi sonunda, daha önceden ilan edilen ve Yeditepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılır. Sınavlar teorik ve pratik bilgileri içeren yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Öğrenciler, sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava zamanında gelmeyen veya sınavın teorik veya pratik bölümlerinden herhangi birine girmeyen öğrencinin notu “F” olur. Sınavlarda kopya yapan veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye “F” notu verilir ve ayrıca hakkında disiplin soruşturması açılır.

 

d) Beslenme ve Diyetetik Bölümü staj dersleri sınavlarının değerlendirilmesinde Yeditepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar geçerlidir (Ek-2).

 

11. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 7 gün içinde Bölüm Başkanlığı’na yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri ve görevlileri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

 

12. MAZERET SINAVI

Mazeretleri nedeni ile herhangi bir staj sınavına giremeyen ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu'nca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Staj mazeret sınavı her dönem bir defa Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı tarafından Yeditepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak belirlenecek tarihte yapılır.

 

13. ÖĞRENCİLERİN STAJ ESNASINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Öğrencinin staj esnasında karşılaştıkları sorunlar öncelikle ilgili staj danışmanına ve sorumlu diyetisyene, gerekli görüldüğü takdirde ise Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı’na iletilir. Çalışma saatleri esnasında karşılaşılan sorunlar ve zorluklar o bölümün sorumlu diyetisyenleri ve/veya danışmanlarına danışılarak ve onlarla işbirliği yapılarak çözümlenecek, öğrenci bu sorunları kendi başına hastane veya kurumda çalışan diğer meslek grupları ile çözümleme çabasına girmeyecektir.

 

14. ÖĞRENCİLERİN STAJLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Öğrenciler stajla ilgili görüşlerini her stajın sonunda bir rapor halinde ilgili staj danışmanlarına sunarlar. Hastane veya kurumun çalışma düzeni hakkında hazırlanacak raporlar staj sonunda, staj sınavı süresine kadar ilgili stajın danışmanına teslim edilecektir.

 

15. GENEL HÜKÜMLER

Bu yönergede yer almayan hususlar staj sorumlularının önerileri üzerine Bölüm Kurulu ve Dekanlık tarafından karara bağlanır.

 

 

16. YÜRÜRLÜK

Bu staj yönergesi Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

17. YÜRÜTME

Bu yönergeyi Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı ve Dekan yürütür.

 

 

Ek-1 Staj sicil formu

Ek-2 Yeditepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

 

 

 

paylaş